Algemene voorwaarden

Elance Afslanken en Sporten

Algemene Voorwaarden

§ 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes,

opdrachtbevestigingen en leveringen van Elance Afslanken en Sporten

(“Verkoper”) en vormen een integraal onderdeel van de

verkoopovereenkomst tussen Verkoper en Koper. Geen andere

algemene voorwaarden, met name die van de Koper, zullen van

toepassing zijn. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde

kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover

zulks uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper is bevestigd.

§ 2. Offertes en totstandkoming verkoopovereenkomst

Al onze offertes zijn zonder enige verplichting tenzij uitdrukkelijk

anders schriftelijk door Verkoper bevestigd. De overeenkomst

tussen Verkoper en Koper (“Verkoopovereenkomst”) komt tot stand

op het moment van de orderbevestiging van Verkoper.

§ 3. Levering

3.1 Leveringsvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd

overeenkomstig de laatste versie van de INCOTERMS 2000, zoals

gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel, geldig

op het tijdstip van het tot stand komen van de

Verkoopovereenkomst. Eigendomsoverdracht van de geleverde

goederen zal plaatsvinden overeenkomstig Artikel 4 hieronder.

3.2 De hoeveelheden, zoals vermeld in verschepingsdocumenten,

zullen aangenomen worden juist te zijn, tenzij bewezen onjuist te

zijn.

§ 4. Eigendomsoverdracht

4.1 De door Verkoper geleverde goederen zullen eigendom blijven

van Verkoper totdat de verkoopprijs volledig door Koper is betaald.

Indien Koper nalaat de verkoopprijs van de geleverde goederen te

betalen volgens de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de

factuur, heeft Verkoper het recht beslag te laten leggen op de

geleverde goederen, zonder verdere ingebrekestelling.

4.2 Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde

goederen zal overgaan van Verkoper op Koper overeenkomstig het

bepaalde in Artikel 3.1.

§ 5. Prijzen

5.1 Onze prijzen zijn vermeld in Euro’s, exclusief BTW, tenzij

anders vermeld.

5.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op vrachttarieven, kosten van

grondstoffen, -verpakkingsmaterialen, -opslag en –verzekering,

valutakoersen, invoerheffingen en belastingen ten tijde van het tot

stand komen van de Verkoopovereenkomst. In het geval een of

meerdere van deze factoren wijzigen na de datum van het tot stand

komen van de Verkoopovereenkomst maar voor de datum van

levering, behoudt Verkoper zicht het recht voor om verkoopprijzen

overeenkomstig aan te passen. Koper heeft in dat geval het recht

de Verkoopovereenkomst te annuleren.

§ 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Door Verkoper geleverde goederen worden aan Koper

gefactureerd per levering, met factuurdatum gelijk aan de

leverdatum.

6.2 Betaling door Koper dient door ons volledig en zonder

inhouding te zijn ontvangen in Euro’s binnen 14 dagen na

factuurdatum, op het bankrekening nummer zoals vermeld op de

factuur. Hierbij geldt de dag van creditering van onze bankrekening

als de dag van betaling.

6.3 Betalingen verricht door Koper zullen worden gecrediteerd

tegen uitstaande vorderingen, in de chronologische volgorde van

de vervaldata van die vorderingen.

6.4 Bij niet tijdige betaling is Verkoper in verzuim zonder dat

daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist, en kan door ons

de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Deze rentekosten

en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband

houdende met incasso van door ons gefactureerde bedragen,

komen ten laste van Koper.

6.5 Indien betaling achterwege blijft, kan Verkoper, met een beroep

op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van verdere leveringen

opschorten of zelfs annuleren.

§ 7. Aansprakelijkheid

7.1 Verkoper geeft geen enkele garantie, hetzij direct of indirect,

voor de bruikbaarheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor welk

doel dan ook, van de geleverde goederen, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk door Verkoper bevestigd. De juistheid van door Verkoper

verstrekte informatie met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling

of mogelijke applicaties van de goederen is alleen gegarandeerd

indien zulke garantie expliciet door Verkoper schriftelijk is verstrekt

in de Verkoopovereenkomst.

7.2 De aansprakelijkheid van Verkoper is in elk geval beperkt tot de

waarde van de geleverde goederen. In geen geval zal Verkoper

aansprakelijk zijn voor indirecte- of vervolgschade.

7.3 Eventuele aanspraken van Koper in hier bedoelde zin dienen

binnen zes maanden na levering van de goederen bij Verkoper te

zijn ingediend, bij gebreke waarvan Koper zijn rechten heeft

verwerkt.

§ 8. Inspectie en reclamaties

8.1 Bij ontvangst zal Koper de geleverde goederen inspecteren en

beoordelen op hoeveelheid en kwaliteit, met behulp van analyse

methoden of anderszins, met een zorgvuldigheid die gebruikelijk is

in onderhavige omstandigheden.

8.2 Eventuele reclamaties met betrekking tot hoeveelheid of

kwaliteit van geleverde goederen, zullen door Koper binnen acht

dagen na ontvangst, schriftelijk worden ingediend bij Verkoper.

Geleverde goederen zullen niet worden geretourneerd aan

Verkoper tenzij Verkoper hiermee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk

akkoord is gegaan.

§ 9. Force majeure en overmacht

9.1 Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid

buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de

Verkoopovereenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden

gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan vertragingen in de

aanvoer van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, verhindering

en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen in ons

bedrijf, en andere omstandigheden zoals beschreven in artikel 79

van de “United Nations Convention on the International Sale of

Goods”.

9.2 Indien wij door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk

of niet tijdig kunnen nakomen, zijn wij gerechtigd de

Verkoopovereenkomst, of het nog niet uitgevoerde gedeelte, als

ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde

tijd op te schorten, zulks te onzer keuze.

9.3 In geval van overmacht kan Koper ons niet op

schadevergoeding aanspreken.

§ 10. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van

toepassing. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding

van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, worden

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het

arrondissement van de vestigingsplaats van Verkoper.